ALTA statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2010.gada 02.jūnijā


Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
(A L T A ) S T A T Ū T I
Rīga, 2010

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija”, saīsinājumā ALTA, (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības misija, mērķi.

2.1. Biedrības misija: kopīgā darbībā uz brīvprātības un līdztiesības pamatiem likumu un Biedrības statūtu ietvaros, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem, izveidot kopīgu vadības institūciju, kas koordinē tūrisma aģentu un tūrisma operatoru darbību, aizstāv to intereses un pārstāv Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.

2.2. Biedrības mērķi:

2.2.1. pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru profesionālās un finansiālās intereses;
2.2.2. piedalīties likumdošanas aktu, kuri skar tūrismu, izstrādāšanā;
2.2.3. sekmēt starptautiskā un vietējā tūrisma attīstību Latvijā;
2.2.4. aizsargāt savas profesionālās un finansiālās intereses valsts saimnieciskajā darbībā;
2.2.5. veicināt sadarbību ar vietējām, ārvalstu un starptautiskajām tūrisma apvienībām un asociācijām;
2.2.6. veicināt Biedrības iestāšanos starptautiskajās tūrisma apvienībās, klubos un asociācijās kā asociētajiem locekļiem, kā arī pašai veidot līdzvērtīgas organizācijas;
2.2.7. reklamēt ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā un veicināt tūrisma reklāmu Latvijā;
2.2.8. organizēt Biedrības pārstāvniecību starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos, lai reklamētu tūrisma iespējas Latvijā;
2.2.9. piedalīties starptautiskajos projektos, kas veicina tūrisma nozares attīstību;
2.2.10. piedāvāt konsultatīvos pakalpojumus biedriem jautājumos, kas saistīti ar tūrisma biznesa attīstību, veikt reklāmas iespiedmateriālu veidošanu, izdošanu un izplatīšanu;
2.2.11. organizēt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu Biedrības biedriem;
2.2.12. izstrādāt Latvijas valsts interesēm atbilstošu tūrisma biznesa darbības ētikas principus un sekot to ievērošanai.

2.3. Publiskā darbība:

2.3.1. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
2.3.2. veidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus:
2.3.3. uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;
2.3.4. veikt citu publisko darbību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2.4. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona - tūrisma aģents vai tūrisma operators, kas ir sekmīgi darbojies vismaz vienu gadu, var uzrādīt reģistrācijas apliecību un statūtus, savu darbību organizējis atbilstoši visām tūrisma uzņēmējdarbībai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, var uzrādīt konkrētu tūrisma produktu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Personas ar īpašu statusu Biedrībā ir asociētie biedri. Asociētajiem biedriem ir tiesības piedalīties Biedrības darbībā.
4.5. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir saistīta ar tūrisma biznesu (viesnīcas, kempingi, tūrisma organizācijas, restorāni, kafejnīcas, apdrošināšanas, transporta kompānijas u.c.), var uzrādīt konkrētu produktu, atzīst šos statūtus. Par asociēto biedru nevar kļūt tūrisma aģents vai tūrisma operators. Jauno asociēto biedru uzņemšanu veic valde
4.6. Biedrības biedri saglabā pilnu juridisko un ekonomisko patstāvību savā darbībā.
4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības trīs mēnešus iepriekš rakstveidā paziņojot par to valdei. Izstāšanās notiek automātiski, trīs mēnešus no dienas, kad iesniegts paziņojums. Izstāšanās notiek bez iepriekšējo iemaksu atmaksas. Par izstāšanos uzskatāma arī tūrisma aģenta vai tūrisma operatora darbības izbeigšana.
4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.8.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav nomaksājis biedra naudu un valde nav pagarinājusi biedra naudas samaksas termiņu;
4.8.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.8.4. savas darbības laikā tūrisma aģents vai tūrisma operators ir pārkāpis tūrisma biznesa normas gan profesionālās ētikas, gan finansiālajā jomā;
4.8.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata tuvākās Valdes sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram trīs dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, finansiālo stāvokli, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. izmantot Biedrības simboliku savās firmas zīmēs un norādīt piederību pie Biedrības uz savām firmas veidlapām.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. divu nedēļu laikā iemaksāt Valdes noteikto iestāšanās naudu un regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā,
5.2.5. mēneša laikā paziņot par izmaiņām savā statusā un darbībā:

• firmas vai tirdzniecības markas nosaukuma maiņa,
• adreses, telefona, faksa, e-pasta adreses, elektroniskās mājas lapsa u.c. maiņa,
• darbības veidu u.c. izmaiņas.

5.3. Biedrības asociēto biedru tiesības:

5.3.1. iesniegt priekšlikumus un saņemt informāciju par Biedrības darbību,
5.3.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos,
5.3.3. izmantot Biedrības simboliku savās firmas zīmēs un norādīt piederību pie Biedrības uz savām firmas veidlapām.
5.3.4. darboties Biedrības Valdē.

5.4. Asociēto biedru pienākums

5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.4.2. divu nedēļu laikā iemaksāt Valdes noteikto iestāšanās un biedra naudu,
5.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.4.4. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā,
5.4.5. mēneša laikā paziņot par sekojošām izmaiņām savā darbībā:

• nosaukuma maiņa,
• adreses, telefona, faksa, e-pasta adreses, elektroniskās mājas lapsa u.c. maiņa,
• izmaiņām darbības veidos.

5.5. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizes gadā ne vēlāk kā līdz 15. aprīlim.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem
7.9. Tikai biedru kopsapulce ir tiesīga:

7.9.1. ievēlēt Biedrības Valdi uz trīs gadiem,
7.9.2. ievēlēt uz vienu gadu Revidentu;
7.9.3. izdarīt grozījumus un papildinājumus Biedrības Statūtos;
7.9.4. apstiprināt Biedrības Valdes ziņojumu un Gada pārskatu;
7.9.5. izskatīt strīdus jautājumā par biedru uzņemšanu un/vai izslēgšanu;
7.9.6. izlemt jautājumus par Biedrības likvidāciju un reorganizāciju;
7.9.7. apstiprināt budžetu jaunam saimnieciskam gadam;
7.9.8. lemt par darbībām ar Biedrības nekustamo īpašumu;
7.9.9. izlemt jautājumu par iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
7.9.10. izskatīt sūdzības, kas saņemtas par valdes darbību;
7.9.11. izskatīt citus jautājumus pēc saviem ieskatiem.

7.10. Kopsapulces lēmums sūdzībā par Valdes darbību stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ir galīgs.
7.11. Kopsapulce ir tiesīga tās sevišķajā kompetencē esošu jautājumu izlemšanu atsevišķos gadījumos deleģēt Valdei.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem vēlētiem locekļiem, un valdes iecelta izpilddirektora.
8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, t.sk.:

8.2.1.ievēl Valdes priekšsēdētaju un viņa vietnieku (-us).
8.2.2. ieceļ izpilddirektoru, lemj par viņu pilnvaru pagarināšanu vai atbrīvošanu no amata,
8.2.3. pilnvaro Valdes priekšsēdētāju slēgt Darba līgumu ar izpilddirektoru un atbrīvot to no darba;
8.2.4. apstiprina Biedrības štatu sarakstu un darbinieku atalgojumu;
8.2.5. izveido Biedrības struktūrvienības, t.sk. uzņēmējdarbības struktūras, apstiprina to reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus un reģistrē tās likumā noteiktā kārtībā, pastāvīgās komisijas, apstiprina to darbību reglamentējošus dokumentus un nosaka finansiālā nodrošinājuma avotus, kontrolē darbību, pieņem lēmumu par to darbības izbeigšanu;
8.2.6. apstiprina priekšlikumus, kas iesniedzami Valsts institūcijās;
8.2.7. apstiprina Biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenu;
8.2.8. apstiprina atsevišķus Biedrības projektus, nosaka to vadību un finansēšanas kārtību;
8.2.9. izlemj jautājumu par Biedrības darbinieku, vai trešo personu komandējumiem un to finansēšanu;
8.2.10. izskata citus jautājumus pēc saviem ieskatiem;
8.2.11. Valde ir tiesīga atsevišķu tās sevišķā kompetencē esošu jautājumu izlemšanu deleģēt Valdes priekšsēdētājam vai Izpilddirektoram.

8.3. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, vai arī tās tiek sasauktas pēc 1/4 Valdes locekļu ierosinājuma.
8.4. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumos, kad balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
8.5. Valdes priekšsēdētājs un tā vietnieks pārstāv Biedrību atsevišķi, citi Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.
8.6. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību.
8.7. Biedrībai ir algotas amatpersonas, kuras ir pakļautas Valdes priekšsēdētājam un rīkojas saskaņā ar Asociācijas Statūtiem, Darba līgumu, biedru kopsapulces un Valdes lēmumiem.
8.8. Biedrībai ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā.

9.nodaļa. Valdes priekšsēdētājs

9.1. Biedrības darbības vadīšanai valde no savu locekļu vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs organizē Valdes darbu un bez speciāla pilnvarojuma ir tiesīgs atsevišķi pārstāvēt Biedrību Valsts institūcijās, tiesā un šķīrējtiesā un citās organizācijās. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs rīkoties un uzņemas saistības Biedrības vārdā.
Par savu darbību Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs un atskaitās Valdei un Biedrības biedru kopsapulcei.
Valdes priekšsēdētājs izlemj visus ar Biedrību saistītos jautājumus, izņemot šo Statūtu 7.9 un 8.2. punktos noteiktos.
9.2. Valdes priekšsēdētājs:

9.2.1 vada Biedrības un tās Valdes darbību;
9.2.2 izvirza Valdei apstiprināšanai Izpilddirektora kandidātu (-us);
9.2.3 nodrošina Biedrības darbības publicitāti;
9.2.4 Biedrības vārdā paraksta līgumus ar valsts institūcijām un citām organizācijām;
9.2.5 vada un koordinē Biedrības sadarbību ar trešajām personām;
9.2.6 vada un koordinē priekšlikumu izstrādi par nacionālās likumdošanas pilnveidošanu;
9.2.7 vada, koordinē priekšlikumu par atsevišķiem Biedrības projektiem izstrādi, kontrolē to realizāciju;
9.2.8 vada Biedrības finansiāli saimniecisko darbību;
9.2.9 slēdz darba un uzņēmuma līgumus ar Biedrības darbiniekiem tās vārdā;
9.2.10 veic citus, ar Biedrības biedru kopsapulces un Valdes lēmumiem uzliktus pienākumus.
9.2.11 Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs atsevišķu tā kompetencē esošu jautājumu izlemšanu deleģēt Izpilddirektoram.

10.nodaļa. Izpilddirektors

10.1. Izpilddirektors ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi viens pats. Izpilddirektors vada un koordinē Biedrības finansiāli saimniecisko darbību, atsevišķu projektu un citu Statūtos paredzēto darbību.

10.1.1 Izpilddirektoru ieceļ Valde ar ne mazāk 2/3 balsu;
10.1.2 Izpilddirektors par savu darbu ir atbildīgs un atskaitās Valdes priekšsēdētājam, Valdei un Biedru kopsapulcei.

10.2. Izpilddirektors:

10.2.1 atver un rīkojas ar Biedrības kontiem bankās;
10.2.2 Biedrības vārdā slēdz saimnieciskus līgumus, kas saskaņoti ar Valdi vai Valdes priekšsēdētāju;
10.2.3 pārzin Biedrības finansu līdzekļus, kustamu un nekustamu mantu;
10.2.4 kārto Biedrības lietvedību;
10.2.5 sagatavo un iesniedz Valdei apstiprināšanai priekšlikumus attiecībā uz Biedrības saimniecisko darbību, atsevišķiem tās projektiem un citām Statūtos paredzētām darbībām.
10.2.6 sagatavo Gada pārskatu un iesniedz akceptēšanai Valdē un apstiprināšanai Biedru kopsapulcē;
10.2.7 sastāda štatu saraksta projektu un iesniedz apstiprināšanai Valdei;
10.2.8 izvēlas personāla pretendentus un stāda tos priekšā Valdei;
10.2.9 sagatavo un iesniedz Valdei un Biedru kopsapulcei priekšlikumus par valsts pārvaldes funkciju saņemšanu un darbībām, kādas nepieciešams veikt, lai šīs funkcijas Biedrībai tiktu deleģētas un kā tās pildāmas;
10.2.10 Veic citas darbības saskaņā ar Valdes vai Valdes priekšsēdētāja norādījumiem un pilnvarojumu.
10.2.11 Izpilddirektors pilda savus pienākumus par atlīdzību.

11. nodaļa. Revidents.

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12. nodaļa. Biedrības finansiāli saimnieciskā darbība

12.1. Biedrības finansu līdzekļu avoti ir:

12.1.1. biedru iestāšanās maksa;
12.1.2. ikgadējā biedra nauda;
12.1.3. dalība atsevišķos projektos;
12.1.4. saimnieciskās darbības ieņēmumi;
12.1.5. juridisko vai fizisko personu brīvprātīgi ziedojumi.

12.2. Biedra iestāšanās maksu nosaka biedru kopsapulce, tā iemaksājama Biedrības kontā bankā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Valdes lēmuma par uzņemšanu.
12.3. Biedru naudas apmēru nosaka biedru sapulce. Biedra nauda tiek iemaksāta Biedrības kontā atbilstoši sapulcē apstiprinātajam maksājumu grafikam, bet ne retāk kā divas reizes gadā: līdz 15. maijam par 1. pusgadu un līdz 15. aprīlim par otro pusgadu.
12.4. Ziedojumi finansu līdzekļu formā iemaksājami Biedrības kontā bankā, bet mantiskā formā - nododami Valdes pilnvarotai personai pēc Valdes akcepta konkrēta ziedojuma saņemšanai.
12.5. Biedrības līdzekļi izlietojami saskaņā ar biedru kopsapulces apstiprināto budžetu.
12.6. Saimnieciskās darbības gūtā ienākuma pārsniegums pār izdevumiem izlietojams Biedrības darbības finansēšanai.
12.7. Biedrības saimnieciski finansiālās darbības gads sakrīt ar kalendāro gadu.

Kopsapulces pilnvarotais pārstāvis /paraksts/ Astrīda Trupovniece
Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Rīgā, 2010. gada 12. aprīlī

live riga
ectaa
liaa
celo drosi
 Magnetic Black latvia.travel Horizontal
LKB 

ALTA partners

travelnews
gulbene
Pasaules muzikas fonds
viesnicu restoranu asociacija
vidzemes augstskola
Zemgale TA 2
lauku celotajs
 Latgale tur

ALTA Associated Members

amadeus
 airbalticlogo
klm
 turiba
 logo
 
 
icham
 rate hawk
 
 
 
 
 Natura Termo Spa
 BSA
 
 

Login Form