Ētikas kodekss

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas biedru
PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS.
Pieņemts 1991.g. 17.septembrī
Aktualizēts 2002.g. 4.septembrī

Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija ir profesionāla sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir koordinēt tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvēt to intereses un pārstāvēt Latvijas tūrisma biznesu pasaulē, kā arī veicināt tūrisma nozarē strādājošo profesionalitā līmeņa augšanu, veidot izpratni par biznesa ētikas standartiem, rūpēties par to ievērošanu ALTAs biedru savstarpējās attiecībās.
Savā darbībā, balstoties uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, Asociācijas Statūtu normām, Vispasaules Tūrisma ētikas kodeksa principiem, Asociācijas biedri apņemas savstarpējās attiecībās ievērot arī sekojošus profesionālās ētikas principus:

 • Organizēt savu darbību, lai darītu godu un nestu labumu kā savai firmai, tā Asociācijai un Latvijai kopumā;
 • Sniegt pilnīgu un patiesu informāciju par tūrisma biroja pakalpojumiem kā sadarbības partneriem, tā klientiem;
 • Uzskatīt jebkuru darbību attiecībā pret klientu vai aģentu par konfidenciālu, ko nedrīkst nodot atklātībai bez viņu atļaujas, ja vien šādu atklātību nepieprasa likums;
 • Būt korektiem attiecībā pret citām tūrisma firmām, to darbiniekiem, nenoniecināt viņu darbību un neiejaukties darbā;
 • Uzņemties pilnu atbildību par ikvienu firmas organizētu pasākumu, kura reklāmai izmantota ALTA zīme vai nosaukums;
 • Nekavējoties izskatīt pēc būtības savu klientu sūdzības un mēģināt rast tām noregulējumu bez iejaukšanās no trešās puses;
 • Nepieļaut savā darbībā citu tūrisma firmu darbinieku ietekmēšanu ar draudiem vai uzpirkšanu, lai radītu priekšrocības savai darbībai, tādējādi nodarot kaitējumu citam tirgus dalībniekam;
 • Neizmantot (arī neatdarināt) cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietotu nosaukumu, atšķirības zīmes un citas pazīmes, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieku identitāti;
 • Informēt Asociācijas biedrus un citus tūrisma nozares dalībniekus par negodīgiem darba ņēmējiem un ļaunprātīgiem klientiem.
 • Profesionālās ētikas principu ievērošana nozīmē kompetenci, godīgu biznesu un augstu atbildību. Par šo principu neievērošanu Asociācijas biedri var tikt brīdināti, kā arī uz laiku vai pilnīgi izslēgti no ALTAs.
 • Lai izskatītu un izlemtu profesionālās ētikas pārkāpumus, tiek izveidota Ētikas komisija. Tās sastāvā tiek ievēlēti nozares vecākie un pieredzes bagātākie pārstāvji, kuru profesionālā darbība izpelnījusies vispārēju Asociācijas biedru cieņu un atzinību.